Hoppa till innehåll

Barngruppens storlek i förskolan

februari 21, 2016

Har precis läst klart boken ”Barngruppen storlek i förskolan” av William, Sheridan och Pramling barngruppens storlekSamuelsson. Boken har tillkommit efter en fallstudie som har gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet och ligger verkligen rätt i tiden med tanke på att Regeringen precis har beslutat att återinföra riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan efter att Skolverket har kommit med sin rapport i frågan. Riktlinjerna är inte tvingande, men ändå en fingervisning om vad en lämplig barngruppsstorlek skulle kunna vara utifrån utvecklingspsykologisk- och socialpsykologisk forskning.

Min första tanke är att det är intressant att Regering och Skolverket återigen inför riktlinjer för barngruppen storlek och att boken kommer samtidigt. Detta måste innebära att man kan se att barngrupperna i förskolan växer och kanske är man oroad för kvalitén?

Författarna till boken ”Barngruppens storlek i förskolan” försöker ringa in vilka delar i verksamheten som har betydelse för barns lärande och en förskola med hög kvalité. En av aspekterna handlar om den fysiska miljön, dess utformning för att passa för barnen och hur man organiserar miljön för att stimulera lärande. Enligt författarna är det ofta kommunerna som har hand om förskolornas utformning, trots att de inte har specifik kunskap om varken barnens- eller personalens behov, vilket kan tyckas vara märkligt. Vidare menar författarna att många förskolor är byggda för färre barn än de antal barn som faktiskt vistas där, vilket kan inverka negativt på barnens möjligheter till lärande och personalens möjligheter att tillgodose och möta varje barn.

Ytterligare en aspekt som författarna har tittat på är förskollärarens kompetens. Dels kompetensen inom läroplanens målområden som man idag menar saknas. Men även att förskollärare måste ta tillvara på den forskning som finns kring barngruppens storlek och sedan kartlägger vilka behov den egna barngruppen har för att kunna motivera för förskolechef och ledning varför barngruppen måste vara en viss storlek.serie stora barngrupper

Enligt författarna vill förskollärare kunna utmana varje barn i gruppen i högre utsträckning än vad de upplever att de kan göra. Vidare menar de att i en miljö med färre barn kan förskolläraren bli mer professionell i sitt möte med varje barn. När barngruppen blir för stor får förskolläraren lätt rollen som den som ska organisera för att undvika kaos och det vanligaste sättet blir då att dela upp den stora gruppen i mindre grupper. Detta är även ett verktyg för att förskolläraren ska hinna se alla barn.

Det författarna har kunnat se är även att det finns, minst, tre sätt att organisera barn i grupper.

  1. Den första idén är att organisera en ”lekmiljö” där barnens lek står i fokus. Barnen väljer själva aktiviteter och i vilka kamratrelationer som leken ska ske. De leker ofta hela dagarna utan att någon vuxen finns närvarande och utmanar lärandet i leken.
  2. Den andra möjligheten att organisera barngrupper är genom ”aktivitetsmiljön” som består av ett antal stationer med konkreta aktiviteter som ger förskolläraren möjlighet att kontrollera vad och var barnen leker. Denna metod att organisera kan göra det svårt för förskolläraren att följa varje barns lärprocesser då fokus riktas mot att barnet ska göra något på aktivitetsstationen istället för att förskolläraren kan utmana barnet att utforska omvärlden utefter barnets intresse.
  3. Den tredje metoden kallar författarna för den ”kommunikativa lärandemiljön”. Även här organiseras barnen i mindre grupper som bygger på barnens intressen. Tillsammans med förskolläraren experimenterar och kommunicerar barnen kring olika innehåll och fokuset ligger i barnets förändrade förståelse och inte i själva aktiviteten. Förskolläraren planerar verksamheten utifrån läroplanens mål och använder målen som riktmärke i diskussionen och interaktionen med barnen för att leda lärandet framåt mot målen. Enligt författarna har forskningen kommit fram till att detta arbetssätt finns på förskolor med hög kvalité.

Det jag tycker är intressant i diskussionen om barngruppernas storlek är att forskningen visar tydligt att stora barngrupper ger svårigheter att att hinna kommunicera och samspela med barnen som den ”kommunikativa lärandemiljön” och läroplanens intentioner menar. Denna metod är i sin tur det yttersta kriteriet för hög kvalité menar författarna. Så hur stor möjlighet finns det egentligen att arbeta med hög kvalité inom förskolan? Är barngrupperna för stora utifrån läroplanens intentioner?stor barngrupp

En aspekt som författarna inte lyfter är den att förskollärare och andra som arbetar på förskola ofta drabbas hårt av sjukfrånvaro, antingen långvarig i form av sjukskrivningar pga av hårt fysiskt arbete, tunga lyft eller vanliga förkylningar. Enligt mig får förskollärare ofta ”trolla med knäna” för att få ihop verksamheten. Av egen erfarenhet vet jag att man ofta får arbeta utan vikarie när hela eller delar av arbetslag är borta. Samtidigt kan det innebär stor stress för ordinarie personal när man arbetar med vikarie då barnen kan vara känsliga för nya människor. Jag menar att det är viktigt att titta på ytterligare aspekter av hur stor barngruppen kan vara.

Jag menar precis som författarna att förskollärares kompetens är viktigt, men den kan inte utnyttjas om inte alla i arbetslaget känner till sina ansvarsområden. Vidare menar författarna att en genomtänkt struktur med en tydlig arbetsfördelning ger en trygg barngrupp och detta kan inte uppnås om någon hela tiden är sjuk i varje arbetslag. Så därmed blir den fysiska och psykiska välmåendet bland personalen på en förskola också en viktig faktor för hur stor barngruppen kan vara.

Hur stora barngrupper har ni på er förskola? Vad är en rimlig storlek på en barngrupp? Vilka kriterier tycker ni man också måste måste titta på för att bedöma vad som är lämplig storlek på en barngrupp? Skriv gärna till förskolebloggen, mailadress hittar ni i högerspalten. Eller skriv direkt här på sidan.många barn

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: